Werkgroep Roofvogels Nederland

Over celebrity news de Werkgroep Roofvogels Nederland

De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) is een landelijke werkgroep die in 1982 is opgericht om een einde te maken aan de vervolging van roofvogels. Het onderzoek naar roofvogels neemt binnen de beschermingsactiviteiten een steeds grotere plaats in. Kennis over levenswijze en broedbiologie bleek onontbeerlijk. Roofvogels hebben hun naam niet mee. "Roven" is een negatief begrip. Vroeger werd gedacht dat roofvogels een bedreiging vormden voor andere dieren. Het opeten van het ene dier door een ander, ook wel predatie genoemd, gebeurt echter uit lijfsbehoud en vormt slechts één van de vele sterfte-oorzaken. Door te jagen vervullen roofvogels een belangrijke (selectie) rol in de natuur. Alle roofvogels zijn sinds 1941 wettelijk beschermd. Toch hebben roofvogels het in Nederland plaatselijk zwaar te verduren. Jaarlijks worden er vele honderden opzettelijk gedood.

Roofvogelvervolging gebeurt soms uit onwetendheid, maar meestal is er sprake van vermeend eigenbelang. Het wordt de dieren kwalijk genomen dat ze, naast muizen en insecten, ook jagen op konijnen, fazanten en duiven.

De hoofddoelstelling van de WRN is om een einde te maken aan deze wetsovertredingen en uit te dragen dat roofvogels recht hebben op hun eigen plaats in de natuur. Dit gebeurt door onderzoek, voorlichting, opsporing en registratie van dode roofvogels en uilen.

Onderzoek

Grootschalige inventarisaties van paren en nesten en meting van broedsucces van roofvogels in Nederland. In veel gebieden worden de nestjongen gewogen, gemeten en geringd om aldus inzicht te krijgen in conditie, overlevingskansen en verspreiding na het uitvliegen. Alle gegevens worden centraal geregistreerd en jaarlijks gepubliceerd. Bij de verwerking wordt samengewerkt met SOVON Vogelonderzoek Nederland.

Voorlichting

Door middel van films, tentoonstellingen, lezingen, artikelen, lespakket, roofvogelposters en -kaarten en het tijdschrift "De Takkeling" Op deze wijze probeert de WRN uit te dragen dat roofvogels prachtige, waardevolle dieren zijn en dat vervolging verboden, onterecht en zinloos is.

Opsporing

Het registreren van overtredingen en het aandragen van bewijsmateriaal ten behoeve van opsporingsinstanties. Hierbij wordt samengewerkt met politie, Algemene Inspectie Dienst en diverse andere natuurbeschermingsorganisaties.

Registratie bareback gay porn en determinatie van doodsoorzaken

Naast sterfte veroorzaakt door vervolging worden ook zoveel mogelijk andere sterfte oorzaken zoals verkeers- en raamslachtoffers in beeld gebracht. In opdracht van de WRN zijn inmiddels twee boeken verschenen: de Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels (uitgegeven in 1993, inmiddels al de vierde druk) en Handleiding veldonderzoek Roofvogels. Daarnaast verschijnt drie maal per jaar het tijdschrift De Takkeling. Jaarlijks wordt door de WRN een Landelijke Roofvogeldag georganiseerd met lezingen, films, allerlei vormen van voorlichting en muziek.

De celebrity porn WRN bestaat uit vrijwilligers. Door projectsubsidies en de verkoop van roofvogelartikelen (T-shirts, sweaters, ansichtkaarten, posters, DVD's) worden de diverse activiteiten gefinancierd.